Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu na lata szkolne 2014 - 2019

I. Koncepcja pracy szkoły została stworzona na podstawie przedstawionych aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324);

5. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.;

6. Statut szkolny;

7. Program wychowawczy;

8. Program profilaktyki.

 

II. Koncepcja pracy szkoły została stworzona na lata 2014/2019.

 

III. Podstawowe założenia koncepcji pracy szkoły zostały oparte na następujących dokumentach:

1. Plan nadzoru pedagogicznego.

2. Arkusz organizacyjny szkoły.

3. Plan pracy szkoły.

4. Program wychowawczy szkoły.

5. Program profilaktyki.

6. Statut szkoły.

 

IV. Charakterystyka szkoły i środowiska.

1. Lokalizacja – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka znajduje się w Kołobrzegu przy ulicy Poznańskiej 9. Usytuowana jest na obrzeżu miasta w bliskim sąsiedztwie: obiektów sportowych, parku miejskiego, ścieżek rowerowych, w spokojnej, willowej dzielnicy.

2. Baza szkoły – szkoła mieści się w budynku wybudowanym w latach sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, rozbudowanym w latach 2009/2010 który jest systematyczne remontowany i modernizowany. (na miarę posiadanych środków). Obecnie posiada 25 sal lekcyjnych oraz salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę, bibliotekę, gabinet pierwszej pomocy medycznej z panią pielęgniarką. Wokół szkoły teren zajmują boiska sportowe z miejscem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz bieżnia sportowa i trzy ogródki jordanowskie a także tereny rekreacyjne.

W budynku położonym przy ul. Bydgoskiej znajduje się oddział przedszkolny dla 3-4 latków, a przy ul.Opolskiej Społeczne Gimnazjum RSO, ściśle współpracujące ze Szkołą.

3. Organizacja pracy –w szkole uczy się 590 uczniów w klasach I – VI oraz 100 uczniów w 5 oddziałach przedszkolnych. Zorganizowano również klasę sportową o profilu piłka siatkowa. Plan lekcji jest zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej oraz zapewnia uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły. W placówce zatrudnionych jest 55 nauczycieli, którzy wypełniają zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze . Dla uczniów i ich rodziców szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę swoich możliwości, współpracuje z poradnia psychologiczno-pedagogiczną oraz wieloma instytucjami wspierającymi szkołę. W szkole dobrze działa Rada Szkoły, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. W wyniku diagnozy środowiska szkolnego, dokonanego przez specjalny zespół powołany przez dyrektora szkoły, określono jej mocne i słabe strony

.

Mocne strony szkoły

Słabe strony szkoły
1) Dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

2) Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

3) W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne.

4) W oparciu o zdiagnozowane potrzeby

społeczności szkolnej w szkole opracowano program wychowawczy i profilaktyki. Są one systematycznie realizowane i poddawane bieżącej ewaluacji modyfikacji.

5) Rada pedagogiczna systematycznie analizuje wyniki klasyfikacji , testu kompetencji po klasie trzeciej i sprawdzianu po klasie szóstej, formułuje wnioski i wdraża do dalszej pracy.

6) W szkole obowiązują spójne zasady oceniania zapisane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, na podstawie których nauczyciele konstruują przedmiotowe zasady oceniania.

7) W każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez, i uroczystości szkolnych.

8) Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych i zawodach sportowych oraz lokalnych konkursach przedmiotowych.

9) Szkoła posiada dużą , dobrze wyposażoną świetlicę.

10) Stołówka szkolna jest dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonuje.

11) Klasy szkolne i korytarze są estetyczne, i zadbane.

12) W szkole funkcjonuje monitoring przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa uczniów szkole.

 

V. Misja

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna”

T. Gadacz

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności ludzkiej.

2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, i troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze.

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.

5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

VI. Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy i profilaktyki szkoły ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej „małej ojczyzny”. Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.
Model absolwenta

Działania wszystkich pracowników dążą do tego, aby absolwent naszej szkoły charakteryzował się:

 • świadomością własnych umiejętności, zdolności i pasji;
 • ciekawością świata;
 • umiejętnością uczenia się;
 • twórczym podchodzeniem do życia;
 • wrażliwością społeczną, odpowiedzialnością, rzetelność, umiejętnością odróżniania dobra od zła;
 • umiejętnością korzystania z komputera i technik informacyjnych;
 • sprawnym komunikowaniem się w języku polskim i obcym;
 • asertywnością;
 • tolerancją;
 • dbałością o zdrowie własne i innych;
 • umiejętnością dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem;
 • znajomością tradycji i kultury regionalnej, i narodowej.

 

VII. Określenie obszarów rozwoju uczniów w aspekcie: dydaktycznym, wychowawczym i społecznym

1. Dydaktyka- podnoszenie efektów kształcenia

Opracowanie harmonogramu szkoleń nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania, stosowania na lekcjach technologii informacyjnej i informatycznej.

Systematyczne korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty).

Systematyczne stosowanie na lekcjach aktywizujących metod nauczania.

Dokładna analiza przedmiotowych programów nauczania i stworzenie szkolnego programu nauczania dostosowanego do potrzeb i możliwości szkoły.

Wzrost ilości autorskich programów nauczania.

Opracowanie programów pracy z uczniem zdolnym. Wzrost ilości uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorium oświaty.

Organizowanie specjalistycznych zajęć dla dzieci.

Opracowanie systemu diagnozy niepowodzeń szkolnych uczniów i form wsparcia uczniów wymagających interwencji specjalistów.

Opracowanie ofert ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

 

2. Wychowanie – wzmocnienie działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

Realizacja zaplanowanego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

Wprowadzenie w szkole wolontariatu z uwzględnieniem tzw. „małego wolontariatu” (wewnątrzszkolnego).

Systematyczne opracowywanie w szkole procedur reagowania na sytuacje niepożądane pojawiające się w szkole.

Kontynuacja realizacji „Projektu adaptacji dzieci sześcioletnich do warunków szkolnych”.

Kontynuacja realizacji „Projektu łagodnego przejścia z I do II etapu edukacyjnego” w celu lepszego adoptowania dzieci do zmiany formy edukacji i systemu oceniania.

Stworzenie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych we współpracy z samorządem szkolnym, i na podstawie opinii środowiska szkolnego.

 

3. Opieka – wzmocnienie działań opiekuńczych wobec uczniów wymagających pomocy materialnej i wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych

Przeprowadzenie dokładnej diagnozy potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej.

Objęcie uczniów pomocą materialną w zakresie wyprawek szkolnych, dofinansowywania obiadów, wyjazdów i wyjść szkolnych.

Pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Udział w programach „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.

Objęcie uczniów potrzebujących, opieką pedagogiczną i psychologiczną.

 

VIII. Promocja – działania promujące szkołę w środowisku lokalnym

1. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami w celu promowania pozytywnego wizerunku szkoły i prezentowania działalności szkoły.

2. Wydawanie w szkole własnej gazetki.

3. Systematyczna aktualizacja internetowej strony szkoły.

4. Zwiększenie oferty konkursów tematycznych, sportowych i artystycznych organizowanych przez szkołę.

5. Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego.

6. Kontynuowanie udziału szkoły w projektach unijnych.

 

IX. Rodzice – współpraca z rodzicami w celu zwiększenia ich aktywności na terenie szkoły

1. Organizacja dla rodziców spotkań z pedagogiem i psychologiem szkolnym na temat roli rodziców w edukacji dziecka.

2. Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości szkolnych, np. andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe, pikniki i festyny rodzinne.

3. Aktywne włączanie rodziców w ewaluację wewnętrzną szkoły.

 

X. Zarządzanie i organizacja

1. Zwiększenie wymiaru zatrudnienia pedagoga, psychologa i logopedy. Nawiązanie współpracy z nauczycielami wspomagających (wolontariat)..

2. Budowa nowego placu zabaw dla dzieci

3. Wyposażenie placówki w nowy sprzęt komputerowy i programy multimedialne.

4. Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych w miarę możliwości szkoły.

5. Motywowanie wszystkich pracowników szkoły do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań.

6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych.

7. Zwiększenie efektywności pracy przedmiotowych zespołów nauczycielskich.

 

XI. Ewaluacja

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie:

1. Analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.

2. Sprawozdań zespołów przedmiotowych, wychowawczego o raz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wniosków z przeprowadzanej w szkole w każdym roku ewaluacji wewnętrznej.

4. Opinii uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanej w opiniach i wywiadach.

Z koncepcją pracy szkoły zostają zapoznani uczniowie na zajęciach z wychowawcą do dnia 30 września w danym roku szkolnym.
Z koncepcją pracy szkoły zostają zapoznani rodzice uczniów podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym .
Koncepcja pracy szkoły została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dn. 14.09.2013r. po zaopiniowaniu przez
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.