WARSZTATY EKOLOGICZNE w LIPIU
6 listopada 2017
HALLOWEENOWE PARTY w klasie 4c
7 listopada 2017

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Być dobrym jak chleb – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Być dobrym jak chleb

święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci”

2017 ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

III edycja konkursu

dla uczniów szkół podstawowych klas I – III

 

CELE KONKURSU

1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry

oraz świętego brata Alberta – Adama Chmielowskiego.

2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do

czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

3. Odwołanie się do chrześcijańskich wartości i idei, takich jak : dobroczynność,

szlachetność, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również

duchowymi.

4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego

człowieczeństwa.

5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie

wartości moralne.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III.

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Być dobrym

jak chleb – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci”.

3. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage –

możliwe do wyeksponowania w ramach oszklonych. Nie będą uwzględniane

kompozycje przestrzenne. Format prac: A2, A3.

4. Prace nie mogą być grupowe.

5. Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona.

6. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

7. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora,

wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została

wykonana, nazwa i adres placówki).

8. Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac.

9. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie

danych osobowych dziecka. (w załączniku do Regulaminu)

10. Prace należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2017 r.

Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody – pieniężna i rzeczowe oraz dyplomy.

(Grand Prix – 6.000 PLN). Wyróżnione prace będą uczestniczyły w wystawach

pokonkursowych oraz zostaną opublikowane w serii „Pocztówki św. Mikołaja”.

PRACE MOŻNA PRZYNOSIĆ DO siostry Teresy Matyjaszczyk

 

 

Dodaj komentarz