Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 1. biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć lekcyjnych
 2. ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice
 3. wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały
 4. z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki
 5. czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych
 6. jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni , ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek [ np. uczniom przygotowujących się do konkursów itp.], atak ze przedłużyć termin ich zwrotu
 7. czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki , zostanie ukarany uwagą wpisaną do e-dziennika
 8. czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji
 9. czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych
 10. czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela
 11. czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego
 12. czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki
 13. czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne , a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Kołobrzeg, wrzesień 2020 rok


Nauczyciel bibliotekarz Agnieszka JóźwickaDyrektor szkoły Andrzej Haraj