XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom-dzień 3 
3 czerwca 2020
„Zakładam firmę, jestem przedsiębiorczy”
4 czerwca 2020

Regulamin przyznawania Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2019/2020 

 

 1. Cel i charakter nagrody
 2. Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla uczniów uzyskujących nieprzeciętne wyniki w nauce lub wykazujących się aktywnością artystyczną bądź sportową.
 3. Nagroda przyznawana jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu. 

 

 1. Warunki zgłaszania uczniów do nagrody
 2. Nagrodę przyznaje się:
 3. a) uczniom klas starszych (IV – VIII)
 4. b)  uczniom z klas młodszych (I – III)
 5. c) grupom przedszkolnym: Pszczółki,oddziały zerowe 

 

 1. Uczeń  kandydujący do nagrody musi uzyskać celujące i bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen – co najmniej 5,4) ,zachowanie wzorowe oraz wykazać się osiągnięciami w konkursach wieloetapowych lub: 
 2. a) jest finalistą/laureatem konkursu przedmiotowego organizowanego przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, 

 

 1. b) uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej województwa) miejsce I-III, 
 2. c)uzyskał najwyższą średnią w szkole. 
 3. Nagrodę można przyznać również grupie(zespołowi, drużynie, itp.) za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (co najmniej na szczeblu wojewódzkim, krajowym) miejsca I-III. 

 

4.Nagroda Specjalna za działalność społeczną lub artystyczną. 

 III. Zasady zgłaszania kandydatów  

 1. Uczniów do nagrody zgłaszają wychowawcy klas lubopiekunowie kółek, trenerzy. 
 2. 2. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniemwychowawcy lub opiekunowie dostarczają komisji wypełnione na karcie zgłoszenia (czerwiec b.r. )  -załącznik 1 

 

 1. Rozpatrywanie wniosków
 2. Wnioski rozpatrywane są przezkomisję, w skład której wchodzą wybrani nauczyciele ( 3 osoby). 

2 . Nagrodzonych uczniów komisja wybiera wyłącznie z otrzymanych zgłoszeń. 

 1. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor.

4.Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych obrad. 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 1. Wręczanie nagród

1.Tryb wręczania nagród ustala Dyrektor. 

  Regulamin przyznawania Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2019/2020  

 

Komentarze są wyłączone.