Wycieczka do fabryki bombek
19 grudnia 2017
Mikołajkowy turniej klas III
21 grudnia 2017

Rodzinny Konkurs na scenariusz Filmu o Szkole Podstawowej nr 6

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu
 2. Konkurs rodzinny pod patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 Andrzeja Haraja.
 3. Materiały należy złożyć w bibliotece szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017 r.
 4. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie:

– zgodność złożonych prac z tematyką  konkursu,

– przekaz dzieła,

– pomysłowość i kreatywność twórców,

– wartość artystyczną materiałów .

Uwaga!

W wypadku scenariusza filmu  ważnym kryterium będzie uwzględnienie uwag znajdujących się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie na forum szkoły z podaniem ich na stronie internetowej , na Facebooku oraz w informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeniowej wewnątrz szkoły.
  6. Zwycięzca konkursu otrzyma  nagrodę Dyrektora Szkoły!
 2. Nagrodzony scenariusz zostanie zrealizowany z wykorzystaniem sprzętu i środków, którymi dysponuje Organizator.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych na konkurs materiałów z podaniem nazwiska ich autora.
  10. Zgłoszone na konkurs materiały przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu , a zgłaszając dzieło do konkursu, twórca wyraża zgodę na jego publikowanie przez ww. szkołę w mediach elektronicznych w dowolnej formie oraz dołącza  podpisaną zgodę (załącznik   2)
  11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Komentarze są wyłączone.