PRZEDSZKOLE
16 czerwca 2011
ROZKŁAD DNIA
16 czerwca 2011

REGULAMIN

Regulamin Punktu przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu

§ 1

1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu.
2. Punkt przedszkolny ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Kołobrzegu przy ulicy Poznańskiej 9.
3. Działalność punktu jest finansowana z budżetu Szkoły Podstawowej w Kołobrzegu.
4. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu.

§ 2

1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
2. Celem punktu przedszkolnego jest:
a) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,
b) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, rówieśników, innych ludzi i otaczającego świata,
c) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
d) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości,
e) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka,
f) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi;
3. Do zadań punktu przedszkolnego należy:
1) W ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:
a) kształcenie i rozwijanie aktywności twórczej w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
b) umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,
c) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,
d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
e) budowanie systemu wartości,
f) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,
g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości,
h) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,
i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,
j) wykorzystanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,
k) organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka;
2) W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka – współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw należnych rodzicom, w szczególności:
a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci,
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,
c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,
d) pomaganie w nawiązywaniu współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią w przypadku, gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej;
3) W ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:
a) kształtowanie czynnej podstawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i określenia symboli graficznych,
d) rozwijanie samodzielności dziecka;

§ 3

1. Punkt przedszkolny czynny jest od godziny 6.30 do godziny 16.30.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 10 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

§ 4

1. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 – 4 lat z terenu Miasta i Gminy Kołobrzeg.
2. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności:
– dzieci samotnych matek (ojców),
– dzieci rodziców pracujących zawodowo,
– dzieci z rodzin zastępczych,
– dzieci 3 i 4 letnie;
3. Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku.
4. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile są wolne miejsca.
5. Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących do 30 dzieci.

§ 5

W skład dokumentacji punktu przedszkolnego wchodzą:
– Regulamin Punktu Przedszkolnego,
– Kontrakt dla rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu,
– Dziennik zajęć,
– Arkusze obserwacji dziecka,
– Plan roczny pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej w punkcie przedszkolnym,
– Plany miesięczne;

§ 6

1. Punkt przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci:
– śniadanie,
– dwudaniowy obiad,
– podwieczorek;
2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący:
– stawka żywieniowa wyliczana jest poprzez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość dni obecności dziecka w punkcie przedszkolnym;
3. Podawane dania obiadowe (zupa i drugie danie) oddzielone są w odstępach czasowych.

§ 7

1. Zajęcia dodatkowe:
a) na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe,
b) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci,
c) organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami;

§ 8

1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
d) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
e) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,
f) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
g) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
h) korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów;
2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

§ 9

1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
a) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębność każdego kolegi,
b) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,
c) nie niszczyć zabawek, pomocy i mienia punktu przedszkolnego,
d) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;

§ 10

1. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
a) punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z punktu przedszkolnego,
b) w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby,
c) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym,
d) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,
e) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dydaktyczne,
f) współdziałać z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;

§ 11

1. Wychowankowie punktu przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczą rodzice za pośrednictwem punktu przedszkolnego.

§ 12

1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:
a) dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż 3 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia,
b) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy w tygodniu lub rzadziej),
c) rodzice zalegają z odpłatnością za świadczenia ustalone przez organ prowadzący przez dwa okresy rozliczeniowe,
d) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu,
e) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
f) zatajenia przez rodziców informacji o stanie dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie;

§ 13

1. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
a) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego,
b) dla poprawy bezpieczeństwa dzieci dopuszcza się zatrudnienie osób bez przygotowania pedagogicznego,
c) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
d) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),
e) udział rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego (wycieczki);

§ 14

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:
a) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego bądź przez osoby przez nich upoważnione,
b) respektowanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców odnośnie odbierania dzieci przez osoby upoważnione,
c) dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.,
d) dzieci należy przyprowadzać od godziny 6.30 do 8.30, a odbierać nie później niż o godzinie 16.30,
e) w drodze do punktu przedszkolnego i drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie;

Dodaj komentarz