– Koncepcja pracy szkoły

I. Koncepcja pracy szkoły została stworzona na podstawie przedstawionych aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324);
 5. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.;
 6. Statut szkolny;
 7. Program wychowawczy;
 8. Program profilaktyki.

II. Koncepcja pracy szkoły została stworzona na lata 2019 – 2024

III. Podstawowe założenia koncepcji pracy szkoły zostały oparte na następujących dokumentach:

 1. Plan nadzoru pedagogicznego.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły.
 3. Plan pracy szkoły.
 4. Program wychowawczy szkoły.
 5. Program profilaktyki.
 6. Statut szkoły.

IV. Charakterystyka szkoły i środowiska

1. Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka znajduje się w Kołobrzegu przy ulicy Poznańskiej 9. Usytuowana jest na obrzeżu miasta w bliskim sąsiedztwie: obiektów sportowych, parku miejskiego, ścieżek rowerowych, w spokojnej, willowej dzielnicy.

2. Baza szkoły

Szkoła mieści się w budynku wybudowanym w latach sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, rozbudowanym w latach 2009/2010 który jest systematyczne remontowany i modernizowany. (na miarę posiadanych środków). Obecnie posiada 25 sal lekcyjnych oraz salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę, bibliotekę, gabinet pierwszej pomocy medycznej z panią pielęgniarką. Wokół szkoły teren zajmują boiska sportowe z miejscem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz bieżnia sportowa i trzy ogródki jordanowskie a także tereny rekreacyjne.

W budynku położonym przy ul. Bydgoskiej znajduje się oddział przedszkolny dla 3-4 latków, a przy ul.Opolskiej Społeczne Gimnazjum RSO, ściśle współpracujące ze Szkołą.

3. Organizacja pracy

W szkole uczy się 590 uczniów w klasach I – VI oraz 100 uczniów w 5 oddziałach przedszkolnych. Zorganizowano również klasę sportową o profilu piłka siatkowa. Plan lekcji jest zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej oraz zapewnia uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły. W placówce zatrudnionych jest 55 nauczycieli, którzy wypełniają zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze . Dla uczniów i ich rodziców szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę swoich możliwości, współpracuje z poradnia psychologiczno-pedagogiczną oraz wieloma instytucjami wspierającymi szkołę. W szkole dobrze działa Rada Szkoły, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. W wyniku diagnozy środowiska szkolnego, dokonanego przez specjalny zespół powołany przez dyrektora szkoły, określono jej mocne i słabe strony:

Mocne strony szkoły:

 1. Dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 2. Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 3. W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne.
 4. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej w szkole opracowano program wychowawczy i profilaktyki. Są one systematycznie realizowane i poddawane bieżącej ewaluacji modyfikacji.
 5. Rada pedagogiczna systematycznie analizuje wyniki klasyfikacji , testu kompetencji po klasie trzeciej i sprawdzianu po klasie szóstej, formułuje wnioski i wdraża do dalszej pracy.
 6. W szkole obowiązują spójne zasady oceniania zapisane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, na podstawie których nauczyciele konstruują przedmiotowe zasady oceniania.
 7. W każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez, i uroczystości szkolnych.
 8. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych i zawodach sportowych oraz lokalnych konkursach przedmiotowych.
 9. Szkoła posiada dużą , dobrze wyposażoną świetlicę.
 10. Stołówka szkolna jest dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonuje.
 11. Klasy szkolne i korytarze są estetyczne, i zadbane.
 12. W szkole funkcjonuje monitoring przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa uczniów szkole.

Słabe strony szkoły:

V. Wizja Szkoły

Zadzwoń do nas +48 94 35-231-21
Odwiedź nas ul. Poznańska 9, Kołobrzeg
Napisz do nas sekretariat@sp6kg.pl dyrektor@sp6kg.pl
Back to top