– Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 • biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć lekcyjnych
 • ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice
 • wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały
 • z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki
 • czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych
 • jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni , ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek [ np. uczniom przygotowujących się do konkursów itp.], atak ze przedłużyć termin ich zwrotu
 • czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki , zostanie ukarany uwagą wpisaną do e-dziennika
 • czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji
 • czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych
 • czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela
 • czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego
 • czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki
 • czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne , a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Kołobrzeg, wrzesień 2020 rok

Zadzwoń do nas +48 94 35-231-21
Odwiedź nas ul. Poznańska 9, Kołobrzeg
Napisz do nas sekretariat@sp6kg.pl dyrektor@sp6kg.pl
Back to top