Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dziennik Ustaw 2021 poz 2301) zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

W tym czasie oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu pracują bez zmian.

 

  • W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły jest zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. To rozwiązanie zapewni dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym wsparcie w procesie edukacji oraz ciągłość oddziaływań rewalidacyjnych i terapeutycznych.

  • Uczniom klas I-III szkoły podstawowej których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową.

  • Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

  • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone. Wynika to z konieczności zapewnienia ciągłości wsparcia udzielanego w bezpośrednim kontakcie przez nauczycieli specjalistów procesie terapeutycznym dzieciom objętym odpowiednio wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

  • Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne.

  • Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

  • Ponadto za zgodą dyrektora szkoły, uczniowie, którzy biorą udział w konkursach, olimpiadach i turniejach, mogą uczestniczyć w tych zawodach wiedzy po spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów. Takie rozwiązanie umożliwi wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych.

  • W dniach 20-22 grudnia 2021 r. można organizować w szkole zajęcia wspomagające.

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły mogły organizować zajęcia wspomagające od września do 22 grudnia br. W związku z planowanym wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaproponowano pozostawienie możliwości organizacji w szkole w dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęć wspomagających.

  • Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Szczegóły organizacyjne przekażą Wychowawcy Klas oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów i zajęć.

Z poważaniem

 

Andrzej Haraj

Dyrektor Szkoły