Szanowni Państwo
W związku z decyzją rządową z dnia 17.03.2021 informuję, że od dnia 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas (I – VIII)

OD NAJBLIŻSZEGO PONIEDZIAŁKU organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu będzie więc wyglądała następująco:

 • Oddziały przedszkolne pracują w dotychczasowym systemie
 • Klasy I-VIII uczą się w systemie zdalnym w czasie rzeczywistym, w/ g dotychczasowego planu lekcji – zgodnie z uzyskanym instruktażem od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów
 • Nauczyciele realizują lekcje w systemie zdalnym w salach lekcyjnych na terenie Szkoły, zgodnie z ustalonym grafikiem
 • Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów klas I-III w godzinach 6.30 – 15.30 w/g dotychczasowych zasad
 • Dd poniedziałku mamy również obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 – po wcześniejszym złożeniu wniosku w Sekretariacie Szkoły
 • Sekretariat Szkoły będzie czynny codziennie w godz. 8.00 – 14.00 (dostęp wyłącznie bocznym wejściem)
 • Pedagog i Psycholog będą dostępni po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 • Uczniowie, którzy do dnia 18.03.2021 uzyskali zgodę Dyrektora na realizację nauki zdalnej w szkole, mogą nadal korzystać z tej formy kształcenia
 • Stołówka szkolna jest dostępna, po uprzednim zgłoszeniu chęci korzystania u Ajenta
 • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne uzasadnione przyczyny nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły i uzyskaniu akceptacji Dyrektora).
 • Dzieci Nauczycieli zatrudnionych w SP-6, których rodzice mają problem z zapewnieniem opieki w domu, mogą skorzystać z oferty świetlicy szkolnej oraz uczestniczyć w zajęciach zdalnych na terenie Szkoły – po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku przez Rodzica – Nauczyciela w Sekretariacie Szkoły i uzyskaniu akceptacji Dyrektora
 • Dla klas VIII mogą być organizowane w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe (do 5 osób) z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.
 • Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O wszelkich innych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony www.sp6.kolobrzeg.pl oraz na profilu szkolnym na Facebooku.

Z poważaniem
Andrzej Haraj
Dyrektor Szkoły

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach