Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Posiłki w szkole przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”, a pomoc mogą otrzymać rodziny uzyskujące miesięczny dochód
w wysokości do 900 zł netto na osobę w rodzinie ( tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej wynoszącego 600 zł na osobę
w rodzinie).

Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców/opiekunów ucznia po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

W poniedziałki i wtorki w godzinach 7.30 – 11.00

W środy i czwartki w godzinach 13.00 – 15.30

Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy
ul. Okopowej 15 lub telefonicznie pod numerami: 94 35 52 309 / 94 35 52 394 / 94 35 52 395

 

Zapraszamy Państwa do składania wniosków!