Szanowni Państwo

w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie stopniowego przywracania nauczania stacjonarnego informuję, że w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu od dnia 04.05.2021 będzie obowiązywać następująca organizacja pracy:

od dnia 04.05.2021 do Szkoły przychodzą zgodnie z planem lekcji wszystkie klasy I-III

od dnia 17.05.2021 do Szkoły przychodzą zgodnie z planem lekcji wszystkie klasy IV, V, klasa VIIf oraz klasy VIII

od dnia 17.05.2021 WSZYSCY NAUCZYCIELE prowadzą zajęcia na terenie Szkoły ( dla klas VI-VII zdalnie), zgodnie ze swoim planem lekcji

w dniach 25-27.05.2021 przeprowadzane będą w Szkole egzaminy ósmoklasisty
– w tym terminie pozostałe oddziały (klasy I-VII, z wyłączeniem Przedszkola) zajęć dydaktycznych nie mają, natomiast w niezbędnym zakresie zorganizowana zostanie opieka świetlicowa

od dnia 31.05.2021 do Szkoły przychodzą zgodnie z planem lekcji WSZYSTKIE KLASY!

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian w powyższym harmonogramie, wynikających z niezależnych od nas decyzji zewnętrznych

z poważaniem

Andrzej Haraj

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

KOMUNIKAT Ministerstwa Edukacji Narodowej

Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie.

Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

• Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

• Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

• Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja
• Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
• Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
• Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
• Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki