REGULAMIN Konkursu na exlibris biblioteki SP6

I. Cele konkursu:

 • stworzenie graficznego znaku biblioteki,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • propagowanie czytelnictwa,
 • promocja Biblioteki szkolnej.
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z rodziną
 3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, kolorowe lub czarno–białe, o wymiarach nie przekraczających 15 cm x 15 cm. Nie może to być plagiat istniejących znaków.
 4. Każda praca powinna zawierać następujące elementy połączone z polem kompozycji: napis EXLIBRIS lub EX LIBRIS, nazwę Biblioteka pod sówką
 5. Praca powinna być naklejona na biały karton formatu A-4.
 6. Podpisane ekslibrisy (na odwrocie strony: imię, nazwisko, klasa) należy składać do 02 czerwca 2021 w bibliotece szkolnej
 7. Najciekawsze prace będą wzorem to wykonania pieczątki dla naszej biblioteki
 8. Wszystkie ekslibrisy biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

Ekslibris to graficznie opracowany znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, książki (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo z nazwą instytucji. Rysunki te (ekslibrisy, znaki, logo) mogą przedstawiać herb właściciela, bądź jego portret. Znak własności, ekslibris biblioteki może zawierać widok biblioteki, miejscowość, w której biblioteka się znajduje, adekwatny do księgozbioru symbol lub inny znak kojarzony z biblioteką. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką, przyklejoną do wewnętrznej strony okładki, w prostszej formie może to być pieczątka. Informuje o przynależności książki do określonego księgozbioru. Wykonywany zazwyczaj na zamówienie, jest wyrazem szacunku właściciela dla książki i świadectwem jego troski o zapobieganie kradzieżom. Z uwagi na wartości artystyczne, pełni też funkcję zdobniczą, dekoracyjną, podnosi walory estetyczne książki.
Ekslibris ma postać niedużej kartki papieru, zawierającej najczęściej takie elementy, jak:

 • łacińskie wyrażenie „ex libris”, co dosłownie znaczy: „z książek”, „z księgozbioru”
 • (np. „ex libris Biblioteki Szkolnej” – „z księgozbioru Biblioteki Szkolnej”);
 • nazwę właściciela książki (nazwę instytucji, np. biblioteki; nazwisko lub inicjały osoby prywatnej);
 • przedstawienie graficzne nawiązujące do pracy (zawodu) właściciela, jego zainteresowań,
 • charakteru księgozbioru;
 • rzadziej występującym elementem jest tekst słowny – motto czy dewiza postępowania

Zapraszam do udziału A.Jóźwicka