Szanowni Państwo
informuję, że od poniedziałku 26.04.2021, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) przywracamy naukę stacjonarną w klasach I-III.
W związku z zawartym w w/w Rozporządzeniu zastrzeżeniu, że z nauki stacjonarnej może korzystać tylko 50% uczniów (tzw. nauczanie hybrydowe), z takiej formy nauczania w okresie 26-30.04.2021 korzystać będą klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 3b, 3c.
W pozostałych oddziałach organizacja pracy nie zmienia się.
Wszystkie zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Z poważaniem
Andrzej Haraj

 

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia:

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Zasady nauczania hybrydowego
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

Zostaje utrzymany również obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki